Regulamin

1. Definicje
1.1 'Englishcafe.pl' - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.englishcafe.pl poświęcona nauce i promocji języka angielskiego, prowadzona przez firmę JOEY, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1.2 'Użytkownik' - osoba dokonująca rejestracji konta w Englishcafe.pl lub korzystająca z tej strony bez posiadania konta
1.3 'Konto' - konto Użytkownika rejestrowane w Englishcafe.pl
1.4 'Regulamin' - ogół zasad korzystania z usług świadczonych przez Englishcafe.pl

2. Dane osobowe
2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy Państwa, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JOEY z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
 2. Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji i marketingu usług świadczonych przez Englishcafe.pl i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwi świadczenie usług przez Englishcafe.pl
2.2 Zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej od Englishcafe.pl na adres podany przy rejestracji.

3. Konto Użytkownika
3.1 Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta przez wysłanie listu e-mail na adres info@englishcafe.pl

3.2 Englishcafe.pl ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, do usunięcia konta Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności:
 1. naruszenia ogólnie przyjętych norm pożycia społecznego
 2. używania rażących wulgaryzmów lub słów ogólnie przyjętych za obraźliwe
 3. wypowiedzi naruszających godność osobistą innych Użytkowników lub osób trzecich
 4. zamieszczania treści rasistowskich czy obrażających uczucia religijne
 5. wykorzystywania Englishcafe.pl do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
 6. zamieszczania w Englishcafe.pl materiałów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich
 7. wykorzystywania Englishcafe.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem

4. Prawa autorskie
4.1 Zamieszczając materiały nie swojego autorstwa objęte licencją pozwalającą na taką publikację (m.in. materiały znajdujące się w Public Domain lub objęte licencją Creative Commons), Użytkownik zobowiązany jest należycie poznać i wypełnić wszystkie warunki takiej licencji.
4.2 W przypadku zamieszczania materiałów zaczerpniętych z innych źródeł chronionych prawem autorskim (m.in. książek, publikacji, stron www) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
4.3 W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Użytkownika, Englishcafe.pl usunie owe materiały natychmiast po uzyskaniu takiej wiedzy.
4.4 Użytkownik zamieszczając materiały swojego autorstwa udziela Englishcafe.pl zgody na ich publikowanie.
4.5 Użytkownik nie rości wobec Englishcafe.pl żądania wynagrodzenia za zamieszczone materiały.

5. Opłaty
5.1 Korzystanie z serwisu jest darmowe.
5.2 Englishcafe.pl planuje wprowadzić sekcję materiałów dostępnych w płatnym abonamencie. Sekcja ta będzie czytelnie oznaczona a Użytkownik będzie mógł z niej korzystać jedynie gdy wyrazi na to zgodę.

6. Zmiany regulaminu
Englishcafe.pl ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie po uprzednim powiadomieniu Użytkowników. Jeśli w terminie czternastu dni od powiadomienia Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, Englishcafe.pl przyjmuje, że zmiany owe Użytkownik zaakceptował.

7. Ograniczenie odpowiedzialności
7.1 Englishcafe.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. naruszenie przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich
 2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Englishcafe.pl
 3. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika
 4. przerwy w działaniu Englishcafe.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Englishcafe.pl
 5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami losowymi niezależnymi od Englishcafe.pl
 6. naruszenie przez Użytkownika dóbr osobistych osób trzecich